Gebruikersvoorwaarden

Deel 1. Algemeen

Artikel 1. Toepassingsgebied  

Deze website ("Website") wordt ter beschikking gesteld door Energetica Natura B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Afrikaweg 14, 4561 PA Hulst, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer 21015008 (“Energetica Natura” of “wij”, “onze” en “ons”).

De huidige gebruikersvoorwaarden voor de Website ("Gebruikersvoorwaarden"), samen met de voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (zoals de Privacyverklaring en de Cookie Policy) geven u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder u van de Website gebruik kan maken. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de Gebruikersvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruikersvoorwaarden, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

Artikel 2. Gebruikersaccount

U kan de Website bezoeken met of zonder gebruikersaccount. Indien u echter via de Website een of meer van onze producten wenst aan te kopen, moet u een gebruikersaccount aanmaken.

Bij het aanmaken van uw gebruikersaccount verbindt u zich ertoe juiste, volledige en actuele informatie te verstrekken. U bent als enige verantwoordelijk voor de informatie opgeslagen op uw account. U kunt te allen tijde informatie toevoegen, wijzigen of verwijderen.

U krijgt toegang tot uw gebruikersaccount door middel van identificatie met behulp van uw zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord. U erkent dat uw gebruikersnaam en uw wachtwoord strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn en dat het gebruik daarvan op eigen risico gebeurt. Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige maatregelen te nemen om uw eigen gegevens te beschermen tegen eventuele inbreuken. In die zin kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor een frauduleuze toegang tot, of eventuele wijzigingen aangebracht aan, uw gebruikersaccount.

Wij kunnen uw gebruikersaccount op eigen initiatief verwijderen en zonder dat u desgevallend aanspraak kan maken op enige vergoeding, bijvoorbeeld wanneer wij redenen hebben om aan te nemen dat u de Gebruikersvoorwaarden niet respecteert, en/of ten gevolge van een verzoek dat uitgaat van een derde die zich beroept op de schending van zijn rechten, of van een bevoegde instantie.

Artikel 3. Aanvaardbaar gebruik

U mag de Website alleen overeenkomstig de Gebruikersvoorwaarden gebruiken en in ieder geval voor rechtsgeldige en geschikte doeleinden. Door de Website te bezoeken of te gebruiken erkent u dat u de Website niet zal gebruiken voor onwettige of illegale doeleinden. Afhankelijk van het land van waaruit u de Website bezoekt, kan u onderworpen zijn aan bijzondere regelgeving. U verbindt zich ertoe hiervan kennis te nemen en deze na te leven.

U verklaart in het bijzonder dat u:

  • de Website of het onderliggende bronmateriaal niet zal verwijderen, reproduceren, wijzigen, manipuleren of aantasten op welke wijze dan ook;
  • geen ongemachtigde toegang zal verkrijgen of proberen te verkrijgen, via wat voor middel dan ook, tot (enig deel van) de Website of onze netwerken;
  • geen informatie zal plaatsen, verzenden of verspreiden op of via de Website die schadelijk, obsceen, beledigend of anderszins onwettig is of kan zijn; en
  • geen actie zal ondernemen waardoor de Website of de gerelateerde infrastructuur overmatig of onredelijk zou kunnen worden belast.

U bent verantwoordelijk voor alle schade, en gaat akkoord Energetica Natura te vrijwaren voor elke vordering en/of procedure ingesteld door derden, ongeacht de vorm en de aard hiervan, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een gedraging van uw kant die in strijd is met de Gebruikersvoorwaarden of enige toepasselijke regelgeving.

Artikel 4. Wijzigingen van de Website

Energetica Natura behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website aan te passen, te wijzigen of aan te vullen naar eigen goeddunken, dit zonder aankondiging of kennisgeving. Dit geldt onder meer ook voor prijzen, productinformatie en informatie over de beschikbaarheid van producten.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

De Website en het materiaal dat op de Website is weergegeven (zoals teksten, merken, logo’s, foto’s, illustraties, software, video’s enz.) wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Energetica Natura, haar verbonden ondernemingen of onze licentiegevers.

U mag materiaal dat op de Website wordt weergegeven alleen downloaden voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u alle verplichtingen inzake intellectuele eigendomsrechten in acht neemt en intact houdt. Elke reproductie van de Website of de inhoud daarvan voor openbaar of commercieel gebruik is verboden, behoudens met uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Energetica Natura of de betreffende licentiegevers.

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, garandeert u dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden en niet anderszins onrechtmatig is jegens derden. U vrijwaart Energetica Natura en vergoedt ons voor elke vordering en/of procedure ingesteld door derden, ongeacht de vorm en de aard hiervan, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de door u geleverde informatie.

Voor de informatie en andere materialen die u op de Website plaats, beschermd door de intellectuele eigendomsrechten waarvan u eigenaar bent, verstrekt u kosteloos aan Energetica Natura een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, licentie voor gebruik, reproductie, wijziging, vertaling, verdeling, aanpassing en communicatie van deze op de Website geplaatste informatie en andere materialen.
 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Hoewel Energetica Natura alle redelijke inspanningen levert om storingen te voorkomen en de nauwkeurigheid van de informatie of ander materiaal op de Website te garanderen, wordt de Website en haar inhoud ‘as is’ ter beschikking gesteld en kan Energetica niet verzekeren dat de Website ononderbroken beschikbaar zal zijn.

Energetica Natura doet dan ook afstand van alle garanties en verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de Website of de inhoud daarvan. In het bijzonder garandeert Energetica op geen enkele wijze dat:

  • de inhoud op de Website verhandelbaar is of geschikt is of geschikt zou zijn voor een bepaald doel;
  • de informatie op de Website juist, volledig of actueel is;
  • u de Website zal kunnen gebruiken of dat de Website ononderbroken beschikbaar zal zijn in zijn huidige of toekomstige vorm;
  • de software of enig ander materiaal toegankelijk op de Website vrij zal zijn van virussen of defecten of compatibel zal zijn met uw hardware.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om:

  • de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat het apparaat waarmee u de site (en de daaraan gekoppelde software) opent, beveiligd is tegen virussen en andere schadelijke elementen; en
  • te controleren of, en in hoeverre, de inhoud of informatie die via de Website ter beschikking wordt gesteld juist, volledig of actueel is.

Energetica Natura of een met haar gelieerde onderneming kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van welke aard dan ook (met inbegrip van, zonder beperking, direct verlies of schade, indirect verlies of gevolgschade, winstderving, bedrijfsschade, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen, verlies van gegevens of programma’s) ten gevolge van het gebruik van de Website of daarmee gelinkte websites of enige informatie, met inbegrip van onnauwkeurige of onvolledige informatie, vermeld op deze websites of vanwege storingen van deze websites, zelfs wanneer wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Bovenvermelde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Energetica Natura zijn niet van toepassing op haar aansprakelijkheid die niet conventioneel kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen, met inbegrip van (i) aansprakelijkheid ten gevolge van bedrog, opzettelijk wangedrag, misleiding of grove nalatigheid of (ii) productaansprakelijkheid voor persoonlijk letsel veroorzaakt door een handeling of nalatigheid van Energetica Natura.
 

Artikel 7. Links

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Dergelijke websites staan niet onder het toezicht van Energetica Natura. Het bestaan van een hyperlink naar een website van een derde vormt geen goedkeuring van deze website of haar inhoud, noch kan Energetica Natura hiervoor aansprakelijkheid worden gehouden.

Hyperlinks op externe websites naar de Website zijn toegestaan op voorwaarde dat deze geen schade veroorzaken of kunnen veroorzaken aan Energetica Natura, noch mogen zij de indruk wekken dat de externe websites enigszins verbonden zijn met de Website, Energetica Natura of een met ons gelieerde onderneming.
 

Artikel 8. Verwerking van persoonsgegevens en cookies 

Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle door u op deze Website gedeelde persoonsgegevens. Bovendien wordt op de Website gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie vindt u in onze Cookie Policy.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

De Gebruikersvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Indien u geen consument bent, zullen eventuele gerechtelijke procedures uitsluitend aangespannen worden voor de rechtbanken van het [Middelburg], Nederland.

Deel 2. Het Mijn Energetica portaal

Artikel 1. Algemeen

Indien u een gezondheidsprofessional bent, kan u via de Website een professioneel gebruikersaccount aanmaken waarmee u toegang krijgt tot het Mijn Energetica portaal (hierna het “Portaal”).

U kan via het Portaal kortingscodes, zgn. adviescodes, aanmaken voor onze producten en deze kortingscodes doorgeven aan uw klanten. Deze klanten kunnen deze kortingscode vervolgens gebruiken bij het aankopen via de Website van onze producten.

U treedt hierbij op als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van uw klanten die u, voor het aanmaken van de kortingscodes, toevoegt aan het Portaal. Door gebruik te maken van het Portaal gaat u akkoord met de “Verwerkersovereenkomst − Portaal”, afgesloten tussen u als verwerkingsverantwoordelijke en Energetica Natura als verwerker van de persoonsgegevens van uw klanten, en beschikbaar via uw gebruikersaccount.

Het Portaal is uitsluitend bedoeld voor gezondheidsprofessionals, zodat het verboden is het Portaal open te stellen of ter beschikking te stellen aan uw klanten of andere derden. U verbindt zich ertoe het Portaal steeds te gebruiken in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden (met inbegrip van het bepaalde in Deel 1), de Verwerkersovereenkomst en desgevallend de Commissievoorwaarden, beschikbaar via uw gebruikersaccount.
 

Gelieve de [Veelgestelde vragen] te raadplegen voor meer informatie over het gebruik van het Portaal.

Artikel 2. Aansprakelijkheid 

Het bepaalde in Artikel 6 (Aansprakelijkheid) van DEEL 1 van de Gebruikersvoorwaarden (met onder meer de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Energetica Natura of een met haar gelieerde onderneming alsook de afstand van verklaringen en garanties) is integraal en onverkort van overeenkomstige toepassing op alle informatie of ander materiaal opgenomen in het Portaal en het gebruik daarvan door u of een derde.

Daarenboven is Energetica Natura of een met haar gelieerde onderneming in geen geval verantwoordelijk voor (de juistheid, kwaliteit, doeltreffendheid, betrouwbaarheid of adequaatheid) van) uw productadviezen en kan Energetica Natura niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van welke aard dan ook (met inbegrip van, zonder beperking, direct verlies of schade, indirect verlies of gevolgschade, winstderving, bedrijfsschade, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen, verlies van gegevens of programma’s) ten gevolge van door u verstrekte productadviezen.