Selectieve partner Energetica Natura

Welkom als selectieve partner van Energetica Natura

Dit betekent dat u het exclusieve recht heeft om onze kwaliteitsproducten aan te bieden binnen het juridisch kader dat hieronder wordt uiteengezet. 

Energetica Natura tracht haar selectieve distributienetwerk zo zorgvuldig mogelijk uit te rollen. Daarom is het mogelijk dat u deze informatie reeds ontving of zal ontvangen via uw groothandelaar. Wij danken voor uw begrip in dat verband.

Verkoop via "selectieve" distributie

Energetica Natura hecht niet alleen veel belang aan de kwaliteit van haar producten en diensten, maar ook aan haar distributienetwerk. Daarom heeft ons bedrijf besloten zich te concentreren op kwaliteit door alleen te werken met zorgvuldig geselecteerde partners. Het betreft professionals die, net als u, in staat zijn de eindklant het best mogelijke advies te geven om de doeltreffendheid van onze producten te garanderen. Met andere woorden, wij werken met een "selectief" distributienetwerk van partners die wij op basis van vastgestelde criteria hebben goedgekeurd.

Focus op kwaliteit

Als erkende partner van Energetica Natura behoort u tot een professioneel kwaliteitsnetwerk. Met innovatieve producten en merken die het verschil maken als het gaat om gezondheid. Dit mede door een eenduidig en hoog niveau van presentatie, advies, levering en service. Zo dringen wij de wildgroei aan online verkooppunten terug en werken wij uitsluitend nog samen met online en offline verkooppunten die kwaliteit vooropstellen.

Voordelen van duurzame en selectieve samenwerking

  • Toegang tot het ruime assortiment kwaliteitsproducten en -merken van Energetica Natura. 
  • Het recht om onze producten en merken te adviseren en aan te bevelen. 
  • Als lid van de Energetica Natura-familie ontvangt u alle informatie, service en knowhow die u nodig heeft om uw klanten optimaal te ondersteunen Denk aan professioneel promotiemateriaal, nieuwsbrieven, speciale webinars, gespecialiseerde trainingen, een professioneel online platform, www.energeticanatura.com, persoonlijk advies tijdens een therapeutisch consult.

Spelregels

Om het succes van haar missie te verzekeren, past Energetica Natura strikte spelregels toe op alle distributeurs. Kennis en kwaliteit zijn doorslaggevend. Alleen geselecteerde partners die voldoen aan de door Energetica Natura vastgestelde selectiecriteria mogen onze producten verkopen. Het spreekt vanzelf dat wij regelmatig kwaliteitscontroles uitvoeren, onder meer in de vorm van steekproeven, om ervoor te zorgen dat alle geselecteerde partners aan de relevante criteria voldoen.

Order = bevestiging naleving selectiecriteria

Telkens wanneer u een bestelling plaatst, bevestigt u dat u voldoet aan de selectiecriteria voor online- en offlineverkoop die in de bijlagen worden opgesomd. Hiermee bevestigt u dat u Energetica Natura producten alleen zult verkopen aan eindgebruikers en andere erkende partners. Het is inderdaad niet toegestaan onze producten te verkopen aan wederverkopers die geen deel uitmaken van ons netwerk. Indien u offline en online verkoopt, moet u voldoen aan de selectiecriteria voor offline Ć©n online verkoop.

Energetica Natura heeft het recht de contractuele relatie met uw onderneming onmiddellijk te beĆ«indigen indien uw onderneming verkoopt aan andere dan erkende partners en/of indien niet wordt voldaan aan de in de bijlage vermelde selectiecriteria. 

Alle toekomstige leveringen worden geregeld door deze brief en zijn bijlagen, die in de plaats komen van elke formele of informele overeenkomst die uw onderneming eerder met Energetica Natura heeft gesloten.  

Bijlagen

  1. Selectiecriteria voor de offline verkoop van Energetica Natura producten
  2. Selectiecriteria voor de online verkoop van Energetica Natura producten
  3. Lijst van de belangrijkste niet-erkende distributeurs

Bijlage 3 betreft een overzicht, echter betreft het aantal uitgesloten partijen niet exclusief deze lijst. Mocht u aarzelen of een partij al dan niet is toegelaten tot het netwerk, neemt u dan contact met ons op. Energetica Natura behoudt het recht de lijst van tijd tot tijd te wijzigen. Consumenten of eindgebruikers behoren altijd tot het netwerk.


Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken aan onze gezamenlijke missie om mensen in staat te stellen hun gezondheid en geluk in eigen hand te nemen door middel van hoogwaardige supplementen.

Twijfelt u of een (potentiĆ«le) klant tot het selectieve distributienetwerk van Energetica Natura behoort? Heeft u vragen of verdere uitleg nodig? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via een van onze communicatiekanalen.

Neem contact op